PROTOCOL DE  COLABORARE

 

 

Pornind de la traditiile relatiilor de prietenie si colaborare dintre statele  cărora le apartin, convinse de necesitatea dezvoltării relatiilor de prietenie si cooperare dintre ele,

tinând seama de importantele transformări politice si economice care au avut loc în ultima perioadă în statele lor, dorind să deschidă noi posibilităti pentru raporturile de colaborare în domeniile de interes comun la nivelul localitătilor lor, Partile : Primaria Orasului Busteni si Primaria Orasului Djerba Midoun  au convenit următoarele:

 

Articolul 1 :

Părtile au căzut de acord să stabilească între ele relatii de fraternitate si colaborare.

 

Articolul 2 :

În această calitate, Părtile au convenit să intensifice, în domeniile de interes comun, cooperarea (economică, stiintifică, culturală, etc), folosind forme moderne de colaborare, specifice stadiului actual de dezvoltare, prin care trec tările lor.

 

În acest scop, Partile au convenit după cum urmează:

 

I. Cooperare comunitară

I. 1. Ambele orase consideră că schimburile de cunoastere în toate domeniile administrării (gestionării) comunitătii se dovedesc a fi reciproc benefice, ele înscriindu-se în procesul de armonizare a normelor internationale.

I. 2. Ambele orase înteleg dezvoltarea schimburilor de informare cu privire la proiectele si realizările lor. Ele decid asupra a 5(cinci) axe prioritare de cooperare:

 

1 - Sectorul gestiunii (administrării) orasenesti :

Schimburile de cunoastere vor fi favorizate în următoarele sectoare, sub formă de misiuni de expertizare si de stagiu:

-modul de organizare si administrare(gestionare) comunitară

 

2 - Sectorul cultural si sportiv :

Pe de o parte, scolile si bibliotecile au fost desemnate de ambele orase ca fiind vectorii schimburilor prioritare. Pe de alta parte, în domeniul sportului, vor fi solicitati sportivi care sa participe la manifestari organizate la Busteni si la Djerba Midoun, ambele orase primind pentru stagiu personalul de încadrare.

 

3 - Sectorul sănătate

Dorind continuarea cooperării în sectorul de sănătate publică, Busteni  si Djerba Midoun se vor informa reciproc cu privire la organizarea locală a fiecăruia în acest domeniu.

Tema accesibilitătii persoanelor cu handicap în oras va fi tratată cu prioritate

 

4 - Sectorul turism

Orasele Busteni si Djerba Midoun  se vor informa despre oportunitătile de promovare a turismului, (expozitii, târguri, etc) . În mod special, ele doresc dezvoltarea unei colaborări pentru punerea în valoare a patrimoniului turistic.

 

5 - Sectorul comunicării

Ambele orase vor avea schimburi cu privire la modul de comunicare cu cetătenii, în diversele lor domenii de competente .

 

II  Cooperare scolară si formare profesională

Ambele orase vor lua toate initiativele si măsurile utile pentru  încurajarea schimburilor de cunoastere si realizarea de acorduri de parteneriat între actorii din domeniile educatiei si cercetării.

 

III.  Cooperare culturală

O atentie deosebită se va da schimburilor la nivelul tinerilor. Orasele îsi vor aduce contributia si vor actiona pentru promovarea limbilor si a culturilor tunisiene si române. Ele vor încuraja proiectele culturale angajate de institutii si asociatii.

IV. Cooperare economică

Busteni si Djerba Midoun vor facilita stabilirea legăturilor între sectoarele economice ale celor două orase ;

 

V Cooperare la nivelul cetătenilor

V. 1. Cele doua orase vor favoriza schimburile la nivelul populatiei atât din Busteni cât si din Djerba Midoun, incitând cetătenii la crearea de asociatii care să contribuie la dezvoltarea cooperării.

V. 2. Busteni si Djerba Midoun vor sprijini în mod deosebit initiativele care au ca scop favorizarea schimburilor între institutiile si organizatiile celor două orase.

Pentru favorizarea schimburilor între cetăteni pe de o parte, si institutii pe de altă parte, ambele orase vor veghea punând la dispozitia diferitilor actori toate informatiile necesare cu privire la orasul cu care s-au înfrătit.

Primăria din Djerba Midoun va încuraja crearea unei asociatii de înfrătire  Tunisiano - Romana, care va avea ca misiune de a dezvolta dimensiunea populara (de masă) a acestei înfrătiri, de a contribui la recenzarea (inventarierea) tuturor initiativelor de cooperare precum si de a transmite toate informatiile necesare cetatenilor din Djerba Midoun cu privire la Busteni si România .

Primăria Busteni va favoriza crearea unei comisii Romano-Tunisiene, în cadrul Asociatiei de Prietenie Busteni-Djerba Midoun.

 

Aceste obiective nu sunt exclusive altor orientări care ar putea fi considerate oportune si benefice dezvoltării înfrătirii.

 

Întâlniri ale delegatiilor oficiale, conduse de Primar sau de împuternicitul acestuia(de reprezentantul sau), vor avea loc în mod alternativ la Busteni si Djerba Midoun, cel putin o dată la 6 luni, în scopul efectuării bilantului cooperării si pentru orientarea schimburilor în viitor ;

 

Articolul 3 :

Părtile vor dezvolta colaborarea economică reciproc avantajoasă si, în acest scop, vor crea persoanelor fizice si juridice care functionează legal în localitătile aflate sub jurisdictia lor, conditiile cele mai favorabile pentru activitătile cu caracter economic si comercial. Ele vor sprijini în special dezvoltarea, la nivel local, a colaborării industriale si comerciale, inclusiv a investitiilor, precum si cooperarea directă între intreprinderi.

Părtile vor acorda o atentie deosebită colaborării între intreprinderile si firmele mici si mijlocii.

Părtile pot participa la expozitiile si târgurile organizate în tările lor, în cadrul cărora pot conveni, pe o bază comună, actiuni de cooperare si schimburi cu parteneri străini

 

Articolul 4 :

Părtile vor dezvolta colaborarea reciprocă în domeniul protectiei mediului înconjurător. Ele vor contribui la elaborarea si aplicarea unei strategii privind prevenirea si combaterea cauzelor de natură să prejudicieze echilibrul ecologic al localitătilor lor.

 

Articolul 5 :

Pe baza unor programe corespunzătoare, Părtile vor lărgi, în limitele posibilitătilor lor economice, schimburile culturale si vor facilita, în acest scop, colaborarea între asociatii si ansambluri artistice, institutii si organizatii culturale, precum si contacte între oameni de cultură si artă.

Ele vor sprijini colaborarea între scolile de toate gradele si categoriile, facilitând atât schimbul de elevi, cadre didactice si cercetători, cât si prin elaborarea si/sau, după caz, tratarea unor teme comune.

Ele vor sprijini, în limitele posibilitătilor lor economice, studierea limbilor ambelor părti, atât în cadrul scolilor, precum si în afara cadrului scolar.

 

Articolul 6 :

Părtile vor facilita schimburile directe de sportivi, echipe sportive, specialisti în domeniul sportului care vor actiona la cluburile sportive interesate.

 

Articolul 7 :

Prezenta Întelegere se încheie pe o durată nedeterminată si intră în  vigoare de la data ultimei comunicări privind aprobarea acesteia de catre autoritatile administrative locale competente.

 

Încheiata în localitatea  Busteni la data de 9 Iunie 2007  în doua exemplare originale, fiecare în limba româna si limba franceza, ambele texte fiind egal autentice.

 

 

PRIMAR  AL ORASULUI                    PRIMAR  AL ORASULUI

          BUSTENI                                        DJERBA MIDOUN

  Dl. Ec. Emanoil SAVIN                           Dl. Hamdane LABBASSI

                            

website accessibility